วิชาอินเทอร์เน็ตและเว็บเพจ รหัสวิชา ง 40217
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

 

 

                                         Rounded Rectangular Callout: เตรียมตัวเข้าสู่บทเรียน คลิก 
เรียกใช้โปรแกรม Web Browser 
( Internet Explorer  )

ขั้นที่ 1  พิมพ์ URL  www.krucomp.net ที่ช่อง address bar ดังรูป

                   


ขั้นที่ 2    พิหากต้องการทราบขั้นตอนการใช้ คลิกแนะนำวิธีใช้   ต้องการทราบรายละเอียด
              การจัดทำเว็บไซต์  คลิก
เกี่ยวกับเว็บไซต์ 
       

ขั้นที่ 3 ขั้นเรียน ใต้หัวข้อใหญ่ "บทเรียนออนไลน์  คลิกแบบทดสอบก่อนเรียน และ
             เข้าไปทำแบบทดสอบ จำนวน
20 ข้อ
 

                                        

ขั้นที่ 4 คลิกเลือกเนื้อหาที่ต้องการศึกษาทีละเรื่อง ควรเริ่มจากเรื่อง
             อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

ขั้นที่ 5 เมื่อคลิกเรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น เว็บเพจจะถูกเปิดไปหน้าถัดไป อ่านขั้นตอน
             ให้ละเอียดแล้วทำตามขั้นตอนดังกล่าว


ขั้นที่ 6 คลิกเลือกหัวข้อที่จะศึกษาแล้วทำตามขั้นตอนต่อไปจนจบ หากต้องการ
             กลับไปหน้าหลัก ให้คลิก
 "กลับหน้าแรก" ดังรูปข้างล่าง

                       


กลับหน้าแรก


  
 

 

 

 

 

ค ขวัญ