วิชาอินเทอร์เน็ตและเว็บเพจ รหัสวิชา ง 40217
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

                  การเรียนวิธีที่ 2 นี้เป็นการเรียนกับบทเรียนออนไลน์ กรณีที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนไม่ได้เชื่อมต่อไว้กับ
อินเทอร์เน็ต  เช่น เปิดจาก แผ่น ซีดีรอม  

 


 

Rounded Rectangular Callout: นำแผ่นซีดีรอมใส่เครื่อง ดับเบิลคลิก 
 
 


                                                    
 

                          

ขั้นที่ 1   คลิกที่   index.html  ดังรูป

ขั้นที่ 2   โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ Internet explorer จะเรียกหน้าหลักของเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ขึ้นมา
                        


  หลังจากนี้ ทำตามขั้นตอนเหมือนกับเรียนแบบที่ 1 (offline)

                
ขั้นที่ 3    พิหากต้องการทราบขั้นตอนการใช้ คลิกแนะนำวิธีใช้   ต้องการทราบรายละเอียด
              การจัดทำเว็บไซต์  คลิก
เกี่ยวกับเว็บไซต์ 
       

ขั้นที่ 4  ขั้นเรียน ใต้หัวข้อใหญ่ "บทเรียนออนไลน์  คลิกแบบทดสอบก่อนเรียน และ
             เข้าไปทำแบบทดสอบ จำนวน
20 ข้อ
 

                                        

ขั้นที่ 5 คลิกเลือกเนื้อหาที่ต้องการศึกษาทีละเรื่อง ควรเริ่มจากเรื่อง
             อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

ขั้นที่ 6  เมื่อคลิกเรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น เว็บเพจจะถูกเปิดไปหน้าถัดไป อ่านขั้นตอน
             ให้ละเอียดแล้วทำตามขั้นตอนดังกล่าว


ขั้นที่ 7  คลิกเลือกหัวข้อที่จะศึกษาแล้วทำตามขั้นตอนต่อไปจนจบ หากต้องการ
             กลับไปหน้าหลัก ให้คลิก
 "กลับหน้าแรก" ดังรูปข้างล่าง

                       


กลับหน้าแรก


 

  ในการเรียนแบบที่ 2 นี้ การแสดงผลของเว็บไซต์อาจมีบางส่วน
ไม่สมบูรณ์ ไปบ้างเนื่องจาก โปรแกรม หรืออื่นๆ ซึ่งหากมีข้อผิดพลาด
ดังกล่าว  ผู้จัดทำต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย


 
 

 

 

 

 

ค ขวัญ