วิชาอินเทอร์เน็ตและเว็บเพจ รหัสวิชา ง 40217
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้
ประกอบสื่อการสอนบทเรียนออนไลน์

วิชา อินเทอร์เน็ตและเว็บเพจ  ง40217   ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลา  26  ชั่วโมง

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

แผนจัดจัดการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 

เวลา(ชั่วโมง)

1.อินเทอร์เน็ต
  เบื้องต้น

 
    (รวม 4)
 
แผนที่ 4 เรื่อง
อินเทอร์เน็ต
เบื้องต้น

1.  ประวัติความเป็นมาของ
อินเทอร์เน็ต
     2.1   ความหมายความเป็นมา
     2.2   ความเป็นมาของ
             อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

2.  การทำงานของระบบ
อินเทอร์เน็ต

2. 
 นักเรียนเข้าใจประวัติ
ความเป็นมาและระบบการ
ทำงานของอินเทอร์เน็ตได้


2

 

 

 
แผนที่
5 เรื่อง
เวิลด์ ไวด์ เว็บ (World  Wide  Web)

1.  การใช้ โปรแกรม เว็บเบราเซอร์  
อินเทอร์เน็ต เอ็กพลอเรอร์
(Internet  Explorer)
2.  คำศัพท์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ  เวิลด์
ไวด์ เว็บ  (World Wide Web) 
3.   การท่องเว็บไซต์ และการใช้
การเชื่อมโยง (hyperlink)
4.   การดาวน์โหลด
5.   การค้นหาข้อมูล
6.   การเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ทั้งที่เป็นภาพ และข้อมูลอื่นๆ
 

3. 
ข้าใจระบบการทำงานของ เวิลด์ ไวด์ เว็บ
(World Wide Web)
 และใช้ประโยชน์ได้


2

2.การสร้างไฟล์
กราฟฟิก
 

แผนที่ 6 เรื่อง
งานกราฟิก

 

1.   ความหมายความสำคัญ ขอบข่าย ประเภท ของงานกราฟิกที่ใช้บนอินเทอร์เน็
2.   รูปแบบของงานกราฟิก

 

4.  เข้าใจความหมาย
ความสำคัญ 
ขอบข่าย รูปแบบและ
ประเภทของงานกราฟิก
ชนิดต่างๆ

(รวม 8)

1

   
แผนที่
7 เรื่อง
โปรแกรมสร้าง
ไฟล์กราฟิก
 

การใช้โปรแกรม  อะโดบีโฟโตช็อป (Adobe Photoshop)
1.  เครื่องมือใช้งานของโปรแกรม
2.  สร้างสรรค์อักษรสวย

5.  เข้าใจการใช้เครื่องมือ
ของโปรแกรม Adobe Photoshop และสร้าง
ตัวอักษรกราฟิกอย่างง่ายได้


2

 
แผนที่
8  เรื่อง
ภาพสวยด้วย
มือเรา

ภาพสวยด้วยมือเรา

6. มีทักษะในการใช้
โปรแกรม Adobe Photoshop
สร้างภาพกราฟิกได้


1

 
แผนที่
9  เรื่อง
การสร้าง
อักษร
เคลื่อนไหว 

การใช้โปรแกรม  Adobe Photoshop และ Adobe Image Ready
1.  เครื่องมือใช้งานของโปรแกรม
2.  การสร้างอักษรกราฟิกแบบ
เคลื่อนไหว (Animation)
      -  ตัวอักษรกระพริบ

7.  มีทักษะในการใช้
โปรแกรม
Adobe Photoshop
และ Image Ready
สร้างอักษรเคลื่อนไหว


2

 
แผนที่
10  เรื่อง
การสร้างภาพเคลื่อนไหว 

การใช้โปรแกรม  Adobe Photoshop และ Adobe Image Read   สร้างอักษรกราฟิก
แบบเคลื่อนไหว (Animation)
     -  ดวงดาวระยิบระยับ
 

8.  มีทักษะในการใช้
โปรแกรม Adobe Photoshop และ
 Image Ready
สร้างภาพเคลื่อนไหว


2

3. การสร้าง
เว็บเพจ
ด้วย ภาษา
HTML

แผนที่
11  เรื่อง
โครงสร้าง
ภาษา
เอชทีเอ็มแอล
( HTML)     
      
 

1.  ความหมายและลักษณะของ ภาษา (HTML: Hyper Text Markup Language)            
2.  โครงสร้างพื้นฐาน ภาษา (HTML: Hyper Text Markup Language)
3.  คำสั่งพื้นฐาน ของ ภาษา (HTML: Hyper Text Markup Language)

 

9.  เข้าใจความหมาย
ลักษณะและโครงสร้าง
ของภาษา เอชทีเอ็มแอล (HTML: Hyper Text Markup Language

(รวม 14)

2

 
แผนที่
12  เรื่อง
แต่งเพจสวย
ด้วยรูปภาพ

1.  การจัดหัวข้อย่อย
2.  การใส่ภาพและจัดตำแหน่งภาพ
ในเว็บเพ
3.  การเขียน Comment

10. 
ข้าใจวิธีการใช้
ภาษาเอชทีเอ็มแอล
(HTML: Hyper Text Markup Language)
จัดรูปแบบและตกแต่ง
เว็บเพจด้วยตัวอักษร
และภาพ  


2

 
แผนที่
13  เรื่อง
การเชื่อมโยง
เอกสารใน
เว็บเพจ

1.  สร้างการเชื่อมโยงเอกสาร
ในเว็บเพจเดียวกันได้
2.  สร้างการเชื่อมโยงเอกสาร
ในเว็บไซต์เดียวกันได้
3.  สร้างเชื่อมโยงเอกสาร
ต่างเว็บไซต์ได้

11. เข้าใจวิธีการใช้ ภาษา
เอชทีเอ็มแอล (HTML:
Hyper Text Markup Language) เชื่อมโยง
อกสารในเว็บเพจ
และเว็บไซต์
ได้


2
 

 
แผนที่
14  เรื่อง
การสร้างตาราง

1.  แท็กต่างๆในการสร้างตาราง
2.  แอตทริบิวต์ของแท็ก TABLE และแต่ละส่วนของตาราง
3.  การกำหนดตำแหน่งของตาราง
บนจอภาพ
4.  การกำหนดความกว้าง และ
ความสูงของตารางและเซลล์ต่างๆ

12.เข้าใจวิธีการใช้ภาษา
 เอชทีเอ็มแอล (HTML:
Hyper Text Markup Language) 
สร้างและจัดรูปแบบตาราง


4

 

 

 

 


แผนที่
15  เรื่อง
สร้างเว็บสวย
ด้วยมือเรา

 


1.  การออกแบบสร้างเว็บเพ
2.  เทคนิคต่างๆ ที่นำมาใช้ในการ
ตกแต่งเว็บเพจ

 

 


13.  ใช้คำสั่ง ภาษา
เอชทีเอ็มแอล (HTML:
Hyper Text Markup Language) ออกแบบ
สร้างและพัฒนาเว็บเพจได้
 


4


 กลับหน้าแรก  
 

 

 

 

ค ขวัญ