ระดับความพึงพอใจ ในการเข้าชมเว็บ
ไซต์ช่วยสอน
"บทเรียนออนไลน์"



 

 


 

สาระการเรียนรู้
วิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก  ง 20209   ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา  20  ชั่วโมง

 

 

  หลัการใช้งานโปรแกรม การใช้เครื่องมือ ศึกษาเพิ่มเติม



  การจัดการไฟล์ การจัดการไฟล์รูปภาพ



    การปรับแต่งและตัดต่อภาพ



   ออกแบบตัวอักษรและภาพพื้นหลัง  ศึกษาเพิ่มเติม



   ทำภาพถ่ายเป็นภาพการ์ตูน การสร้างปกหนังสือ  ศึกษาเพิ่ม

 

 

        

 

 

 

 






 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ค ขวัญ