ใบงานที่ 12  เรื่อง  สร้างเว็บสวยด้วยมือเรา
                                                                                           

         

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 รายวิชา  อินเทอร์เน็ตและเว็บเพจ     รหัสวิชา   ง40217     เรื่อง  สร้างเว็บสวยด้วยมือเรา

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง    
ใช้คำสั่ง ภาษา เอชทีเอ็มแอล (HTML: Hyper Text Markup Language) ออกแบบสร้าง 
                                              พัฒนาเว็บเพจและส่งขึ้นระบบเครือข่ายบนอินเทอร์เน็ตได้   
                           

 จุดประสงค์การเรียนรู้     

   1.    นักเรียนออกแบบสร้างเว็บเพจเป็นของตนเองได้


   2.    นักเรียนพัฒนาตกแต่งเว็บเพจให้สวยงามน่าสนใจได้


   3.    นักเรียนส่งเว็บเพจ ขึ้นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

 

 คำชี้แจง  :      ใบงานนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอนนักเรียนทำกิจกรรมเรียงตามลำดับ

 
                  

ตอนที่ 1        1.    นักเรียนจับกลุ่ม 2-3  คน  ออกแบบเว็บเพจ  อย่างน้อย 3 หน้า โดยศึกษาจากว็บไซต์
                             ช่วยสอนบทเรียนออนไลน์ เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML หัวข้อที่ 5 เรื่อง
                             สร้างเว็บสวยด้วยมือเรา

                      2.    เตรียมข้อมูลในการจัดทำ ได้แก่    เนื้อหา   ภาพประกอบ และเทคนิคต่างๆ เก็บไว้ใน
                            โฟลเดอร์เดียวกัน  นักเรียนควรใช้ความรู้เรื่องการสร้างไฟล์กราฟฟิกที่เรียนมาแล้วให้
                             เป็นประโยชน์

                        

ตอนที่  2     สร้างเว็บไซต์ ด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML)

                     1.    สมัครขอใช้พื้นที่ฟรี บนอินเทอร์เน็ต

                     2.    ให้นักเรียนสร้างเว็บไซต์อย่างน้อย 3  หน้า หัวข้อและเนื้อหากำหนดเอง

                     3.    ส่งเว็บไซต์ขึ้นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
                     4.    ส่งชื่อเว็บไซต์  (URL)  ให้ครู ทาง E-mail  jrpd83@gmail.com  หรือ เขียนที่สมุด

                            ฝากข้อความ  เว็บไซต์   http://www.krucomp.net   

             

                   

                        

                       

 

 

                                                                 เกณฑ์การให้คะแนน              

            

 
กลับหน้าแรก